Język angielski metodą Total Physical Response

Język angielski
metodą Total Physical Response

 

Zaję­cia pro­wa­dzone są zgod­nie z metodą TPR – Total Phy­si­cal Response – dzieci poznają brzmie­nie i przy­swa­jają zna­cze­nie nowych zwro­tów w języku obcym poprzez obser­wa­cję i reali­za­cję obco­ję­zycz­nych pole­ceń, wyko­nu­jąc jed­no­cze­śnie różne czyn­no­ści ruchowe.

Celem kur­sów jest zain­te­re­so­wa­nie dzieci języ­kiem angiel­skim i wyro­bie­nie poczu­cia, że nauka języka obcego może być przy­jem­nym i kre­atyw­nym dzia­ła­niem. Na zaję­ciach lek­to­rzy dbają o to, by stwo­rzyć dzie­ciom prze­strzeń edu­ka­cyj­nej aktyw­no­ści oraz by nauka prze­bie­gała z uży­ciem metod mak­sy­mal­nie akty­wi­zu­ją­cych. Lek­cje języka angiel­skiego w przed­szkolu są zatem połą­czone z natu­ralną aktyw­no­ścią dzieci, a główne metody oddzia­ły­wa­nia sku­piają się wokół atrak­cyj­nych zabaw połą­czo­nych z dużą ilo­ścią ruchu.

 

PRZY­KŁAD (pio­senka ruchowa):

Raise your hands! – Podnieś rączki!

Turn aro­und! – Obróć się!

Jump up high! – Pod­skocz wysoko!

Touch the gro­und! – Dotknij ziemi!

Shake your sho­ul­ders! – Potrzą­śnij ramion­kami!

Stomp your feet! – Tup­nij nóż­kami!

Nod your head! – Skiń głową!

And then repeat! – A potem powtórz

Na zaję­ciach, dzieci mają rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z naj­no­wo­cze­śniej­szych środ­ków prze­kazu takich jak mul­ti­me­dia i tablica inte­rak­tywna.

 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj