Zajęcia dodatkowe

 

Logopeda Logopeda
Wiek przed­szkolny jest okre­sem naj­więk­szego roz­woju mowy dziecka – jest to czas, w któ­rym naj­le­piej roz­wi­jać mowę dziecka jak i usu­wać wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści. Dla­tego w naszym przed­szkolu pro­wa­dzone są gru­powe zaję­cia logo­pedyczne. Gru­powa forma zajęć z pro­fi­lak­tyki logo­pedycznej jest dla dzieci swo­bodną i bez­stre­sową formą zabawy – pracy. Pod­czas takich zajęć szcze­gólną wagę przy­wią­zuje się do ćwi­czeń odde­cho­wych, ćwi­czeń narzą­dów mowy, słu­cho­wych i logo­ryt­micz­nych oraz ćwi­czeń koor­dy­na­cji wzro­kowo – słu­chowo – rucho­wej. Pomoc logo­pedy polega na dobie­ra­niu zróż­ni­co­wa­nych i dosto­so­wa­nych indy­wi­du­al­nie do potrzeb dziecka ćwi­czeń mają­cych na celu moż­li­wie szyb­kie, sku­teczne i trwałe eli­mi­no­wa­nie dys­funk­cji w komu­ni­ka­cji wer­bal­nej dziecka.
Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.
   
Rytmika Rytmika
Muzyka wpływa na roz­wój na dzieci, dla­tego tak ważne jest, aby miały z nią kon­takt od naj­młod­szych lat. W ofer­cie zajęć dodat­ko­wych w naszym przed­szkolu pro­wa­dzona jest ryt­mika. Zaję­cia muzyczne poma­gają dzie­ciom w kształ­to­wa­niu wraż­li­wo­ści muzycz­nej, uspraw­niają zdol­ność kon­cen­tra­cji słu­cho­wej, uwraż­li­wiają na nastroje w muzyce. Na zaję­ciach dzieci mają moż­li­wość pozna­wa­nia róż­nych instru­men­tów, uczą się pio­se­nek i śpiewu oraz uczest­ni­czą w zaję­ciach rucho­wych a także w ćwi­cze­niach ryt­micz­nych. Jest to świetna zabawa połą­czona z roz­wi­ja­niem oso­bo­wo­ści i pew­no­ści sie­bie u dzieci.
Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.
   
Eksperymenty Eksperymenty
Eks­pe­ry­menty dla dzieci, to połą­cze­nie świet­nej zabawy i nauki. Poprzez różne formy warsz­ta­towe dzieci mają oka­zję zro­zu­mieć przed­sta­wiane zja­wi­ska i dowie­dzieć się „jak to wszystko działa”. Pod­czas zajęć każde dziecko może reali­zo­wać czyn­no­ści badaw­cze samo­dziel­nie. Ogromny wpływ zabaw badaw­czych na roz­wój i wycho­wa­nie dzieci zwią­zany jest z fak­tem, iż każda zabawa tego rodzaju nie­sie ze sobą ładu­nek pozy­tyw­nych emo­cji, co wspiera pro­ces ucze­nia się. Naj­le­piej bowiem zapa­mię­tu­jemy to, co nam się miło koja­rzy. Zabawy badaw­cze są też świetną oka­zją do kształ­to­wa­nia się w umy­śle dziecka nowych ope­ra­cji umy­sło­wych takich jak: ana­liza, syn­teza, porów­ny­wa­nie i uogól­nia­nie. Przy oka­zji dzieci roz­wi­jają wytrwa­łość, kon­cen­tra­cję uwagi i spo­strze­gaw­czość.
Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.
   
Język angielski metodą Total Physical Response

Język angielski metodą
Total Physical Response
Pow­szech­nie wia­domo iż naukę języ­ków obcych powinno roz­po­czy­nać się jak naj­wcze­śniej, gdyż wtedy dzie­cięcy umysł jest naj­bar­dziej chłonny i zdolny do pozna­wa­nia nowych obco­ję­zycz­nych słów. Głów­nym celem naucza­nie języka angiel­skiego w przed­szkolu jest przede wszyst­kim stwo­rze­nie atmos­fery zabawy, która sprzyja nauce, moty­wo­wa­niu dzieci oraz wyko­rzy­sty­wa­niu ich natu­ral­nych pre­dys­po­zy­cji do roz­wi­ja­nia umie­jęt­no­ści języ­ko­wych. Dzięki pro­fe­sjo­nal­nym pomo­com dydak­tycz­nym, lek­to­rom z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w pracy z dziećmi w spo­sób bar­dzo przy­jemny i co naj­waż­niej­sze łatwy prze­no­szą się w świat języka angiel­skiego. Zaję­cia te mają wspo­móc roz­wój kom­pe­ten­cji komu­ni­ka­cyj­nej dziecka, wdra­żać dziecko do pracy w gru­pie, roz­wi­jać wraż­li­wość dziecka oraz jego zdol­no­ści twór­cze, a także umac­niać jego wiarę we wła­sne siły i w moż­li­wo­ści. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.

 

zobacz więcej »

   
Gimnastyka z elementami zumby

Gimnastyka z elementami zumby

Ćwi­cze­nia gim­na­styczne w wieku przed­szkol­nym mają szcze­gólne zna­cze­nie, ponie­waż zwią­zane są z wszech­stron­nym roz­wo­jem dziecka: jego sił fizycz­nych, aktyw­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści. W naszym przed­szkolu w ofer­cie zajęć dodat­ko­wych pro­wa­dzona jest gim­na­styka przy muzyce z ele­men­tami zumby. Dzięki połą­cze­niu ruchu z muzyką roz­wija się u dziecka inwen­cja twór­cza, dziecko łatwiej zapa­mię­tuje skom­pli­ko­wane ruchy, coraz lepiej potrafi wyra­żać samo sie­bie. Na zaję­ciach wyko­rzy­sty­wane są ele­menty zumby, które roz­wijają poczu­cie rytmu, koor­dy­na­cję ruchową, wyobraź­nię oraz pozwa­lają roz­ła­do­wać nadmiar ener­gii. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu. 

   
Psycholog

Psy­cho­log
Wszyst­kie dzieci w naszym przed­szkolu objęte są spe­cja­li­styczną opieką psy­cho­logiczną. Pozwala to na pre­cy­zyjne roz­po­zna­nie moż­li­wo­ści roz­wo­jo­wych dziecka i podej­mo­wa­nie moż­li­wie wcze­śnie dzia­łań kory­gu­ją­cych. Psy­cho­log pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­lami, obser­wa­cje dzieci, pomaga w roz­wią­zy­wa­niu trud­nych pro­ble­mów wycho­waw­czych, emo­cjo­nal­nych i spo­łecz­nych. W przed­szkolu odby­wają się zaję­cia które mają na celu sty­mu­la­cję i wspo­ma­ga­nie wszyst­kich sfer roz­woju dziecka. Obej­mują m. in. ćwi­cze­nia poznaw­cze, psy­cho­ru­chowe, baj­ko­te­ra­pię, relak­sa­cję, ćwi­cze­nia z ele­men­tami inte­gra­cji sen­so­rycz­nej (pobu­dza­nia wszyst­kich zmy­słów) itp. Spo­tka­nia z psy­cho­logiem mają formę zajęć indy­wi­du­al­nych oraz z całą grupą dzieci. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu.

   
Religia

Religia

Zaję­cia pro­wa­dzone są dla chęt­nych 5–6lat­ków
i odby­wają się raz w tygo­dniu.

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj